FAQ - hbo

Easy Access-regeling (hbo)

Mogelijkheden en voorwaarden
 • Wat is de ‘Easy Access-regeling’ (hbo)?
  Antwoord:

  De ‘Easy Access-regeling’ (hbo) is een regeling die Stichting UvO heeft getroffen met de Vereniging Hogescholen Door middel van een jaarlijkse afkoopsom betalen 36 hogescholen voor het ‘hergebruik’ van publicaties (artikelen, hoofdstukken, etc.). Dat betekent dat docenten aan hogescholen tot en met 50 pagina’s mogen overnemen uit een werk, mits dat maximaal 25% van het oorspronkelijke werk is. Daarnaast mogen zij maximaal 50 afbeeldingen gebruiken in presentaties. Daardoor is het hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal binnen hbo-instellingen eenvoudiger dan ooit. Voor meer informatie klik hier. 

  Sluit dit venster
 • Welke hogescholen doen mee?
  Antwoord:

  Hogescholen aangesloten bij de Vereniging Hogescholen doen mee aan de Easy Access-regeling (hbo). In totaal zijn dat 36 door de overheid bekostigde hogescholen in Nederland. 

  Aeres Hogeschool

  Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

  ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten

  Avans Hogeschool

  Breda University of Applied Sciences

  Christelijke Hogeschool Ede

  Codarts Rotterdam

  De Haagse Hogeschool

  Design Academy Eindhoven

  Driestar hogeschool

  Fontys Hogescholen

  Gerrit Rietveld Academie

  HAN University of Applied Sciences

  Hanzehogeschool Groningen

  HAS Hogeschool

  Hogeschool de Kempel

  Hogeschool der Kunsten Den Haag

  Hogeschool Inholland

  Hogeschool iPabo

  Hogeschool KPZ

  Hogeschool Leiden

  Hogeschool Rotterdam

  Hogeschool Utrecht

  Hogeschool van Amsterdam

  Hogeschool Viaa

  Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

  Hotelschool The Hague

  HZ University of Applied Sciences

  Iselinge Hogeschool

  Marnix Academie

  NHL Stenden Hogeschool

  Saxion

  Thomas More Hogeschool

  Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

  Windesheim

  Zuyd Hogeschool

  Sluit dit venster
 • Voor wie geldt deze regeling?
  Antwoord:

  U mag de content aanbieden aan ál uw studenten die uw vak(ken) volgen aan uw universiteit.

  Cruciaal is dat het werk ter toelichting van het onderwijs is, oftewel: aan studenten. De Easy Access-regeling is geen vrijwaring voor verder gebruik (openbaarmaken, reproduceren) in een andere context dan het onderwijs.

  Sluit dit venster
 • Hoeveel pagina’s mag ik gebruiken?
  Antwoord:

  U kunt tot en met 50 pagina’s overnemen uit een werk, op voorwaarde dat dit maximum 25% van de oorspronkelijke publicatie is. Bijvoorbeeld: uit een boek van 200 pagina’s kunt u 50 pagina’s overnemen (25% dus) en aan uw studenten geven. Dit 'hergebruik' is namelijk afgekocht door uw hogeschool.

  Sluit dit venster
 • Hoe regel ik het gebruik van 50+ pagina’s?
  Antwoord:

  Wilt u meer dan 50 pagina’s of meer dan 25% van een werk overnemen? Dit valt buiten de Easy Access-regeling (hbo). U dient daarom toestemming aan te vragen bij de rechthebbende. Dit kan gemakkelijk via de UvO portal. U ontvangt direct toestemming of UvO faciliteert de aanvraag voor u.

  UvO bepaalt aan de hand van de precieze omvang hoe de toestemming verkregen moet worden. Wij hanteren drie categorieën:

  1) 25% tot ⅓ van het werk: u ontvangt direct toestemming via de portal.

  2) ⅓ tot 50%: UvO bemiddelt voor u met de uitgever. Een uitzondering geldt voor boeken die uit de handel zijn: dit kan vaak direct worden geregeld in de portal.

  3) 50% of meer: UvO faciliteert de aanvraag namens u.

  Sluit dit venster
 • Hoeveel afbeeldingen mag ik gebruiken?
  Antwoord:

  Docenten mogen maximaal 50 afbeeldingen in presentaties gebruiken (PowerPoint, Prezi, e.d.). Daarnaast zijn er twee voorwaarden:

  - Maximaal 25 afbeeldingen uit één werk (bijv. een boek)

  - Maximaal enkele werken van één en dezelfde maker

  Wilt u meer overnemen, dan moet u hiervoor contact opnemen met de uitgever.

  Sluit dit venster
 • Hoeveel bladmuziek mag ik gebruiken?
  Antwoord:

  Binnen de Easy Access-regeling (voor hbo) kunt u ook bladmuziek verdelen onder uw studenten. Daarvoor geldt eveneens: maximaal 50 pagina's uit een publicatie, mits dat maximaal 25% van de oorspronkelijke publicatie is. Daarbij maakt het niet uit hoeveel coupletten, refreinen en/of notenbalken gebruikt worden: het aantal pagina's is leidend.

  Sluit dit venster
 • Moet ik al mijn gebruik registreren?
  Antwoord:
  Nee, dat hoeft niet. U bent uiteraard vrij om zelf het één en ander te registreren, maar dit is geen vereiste vanuit UvO. In de Easy Access-regeling (hbo) is gekozen voor een generieke afkoopsom. De geïnde gelden worden op basis van een verdeelsleutel verspreid onder uitgevers en rechthebbenden. De betaling is echter niet ‘titelspecifiek’, oftewel: niet gebaseerd op welke titels u gebruikt.

  U kan overigens wel incidenteel door uw hogeschool gevraagd worden om uw gebruik te registreren. Dit is normaal gesproken enkel tijdens een ‘inzage’/controle van UvO.

  Sluit dit venster
 • Hoe zit het met papieren readers / syllabi?
  Antwoord:

  Daar geldt hetzelfde. Hoe het materiaal beschikbaar wordt gesteld is niet van belang. Via papieren readers of elektronische leeromgevingen (Blackboard, Canvas, Brightspace, e.d.): beide is toegestaan.

  Sluit dit venster
 • Moet ik nog bewijsexemplaren opsturen?
  Antwoord:

  Nee, u hoeft geen bewijsexemplaren meer op te sturen (bijv. een uitdraai of een hardcopy reader/syllabus). Met de Easy Access-regeling (ingegaan in 2021) is besloten om de administratie eenvoudiger te maken.

  Sluit dit venster
 • Betalen alle hogescholen dezelfde vergoeding?
  Antwoord:
  De hoogte van de te betalen vergoeding (individuele ‘afkoopsom’) is afhankelijk van het aantal studenten aan uw hogeschool. Grote onderwijsinstellingen betalen daardoor meer dan kleine instellingen. Het is namelijk aannemelijk dat het aantal studenten een goede indicatie is voor het ‘hergebruik’.
  Sluit dit venster

Webportal

Inloggen en gegevens wijzigen
 • Ik ben mijn wachtwoord vergeten.
  Antwoord:

  Klik op de link ‘wachtwoord vergeten’ op het inlogscherm van de webportal. Daar kunt u een nieuw wachtwoord opvragen.

  Let op: Het wachtwoord wordt enkel verstuurd naar het e-mailadres dat is opgegeven in de webportal.

  Sluit dit venster
 • Hoe kan ik mijn postadres wijzigen?
  Antwoord:

  Dit kunt u zelf doen. In onze webportal kunt u uw nieuwe postadres invoeren. U ontvangt een bevestiging via de mail.

  Sluit dit venster
 • Hoe kan ik mijn e-mailadres wijzigen?
  Antwoord:

  Dit kunt u zelf doen. In onze webportal kunt u uw nieuwe e-mailadres invoeren. U ontvangt een bevestiging op uw oude e-mailadres en uw CC-émail-adres.

  Sluit dit venster
 • Hoe kan ik mijn factuuradres wijzigen?
  Antwoord:

  Dit kunt u zelf doen. In onze portal kunt u uw nieuwe factuuradres invoeren. Klik op ‘Mijn gegevens’, pas de gegevens aan en klik op ‘Wijzigingen opslaan’.

  Let op: Alle facturen zullen voortaan hierheen gestuurd worden.

  Sluit dit venster

Digitale leeromgeving

Digitale leeromgevingen en controle
 • Mag ik ‘linken’ naar een publicatie?
  Antwoord:

  Ja, graag zelfs – maar uiteraard wel naar een website met legale content. Door een link of verwijzing te plaatsen worden auteursrechtelijk beschermde werken niet opgenomen in de digitale leeromgeving. Het is daarmee geen ‘overname’. Daarom hoeft u een link of een verwijzing ook niet te melden bij UvO.

  Sluit dit venster
 • Open boek tentamens: hoe om te gaan met e-books?
  Antwoord:

  Tijdens een digitale toets met open boek tentamen mag een e-book beschikbaar worden gesteld via een digitale omgeving, maar enkel aan de studenten die reeds beschikken over een digitale versie van het boek. Juridisch gezien moet ‘e-lending’ worden gezien als vergelijkbaar met het uitlenen van papieren boeken.

  Voorbeeld 1: Een student heeft een open boek tentamen. Hij/zij heeft het e-book aangeschaft en kan deze dus niet fysiek meenemen. In dit geval is het beschikbaar maken toegestaan.

  Voorbeeld 2: Een student heeft een open boek tentamen. Hij/zij heeft geen e-book aangeschaft. In dit geval is het beschikbaar maken niet toegestaan zonder vooraf toestemming van de rechthebbende (uitgever en/of auteur). Zonder toestemming is dit een onrechtmatige overname.

  Sluit dit venster
 • Waarom moet ik UvO toegang geven tot mijn elektronische leeromgeving?
  Antwoord:
  UvO controleert onderwijsmateriaal. Daarbij kijken we of alle overnames volgens afspraak worden gebruikt. Zo moet voor lange overnames vooraf toestemming verkregen worden. Ook alle bronnen moeten vermeld worden.

  UvO controleert niet alleen papieren onderwijsmateriaal. Omdat voor digitaal gebruik dezelfde spelregels gelden, controleert UvO ook dat materiaal. Dat doen we online.
   
  In de Readerovereenkomst (artikel 7.2) is bepaald dat een onderwijsinstelling UvO toegang tot de elektronische leeromgeving moet verlenen zoals studenten dat hebben. Deze toegang is noodzakelijk om digitale controles uit te kunnen voeren.
  Sluit dit venster
 • Wat voor een soort toegang of account wordt gevraagd?
  Antwoord:
  UvO heeft toegang  nodig tot de elektronische leeromgeving en alle bestanden met onderwijsmateriaal, zoals studenten dat hebben. Een onderwijsinstelling kan eenvoudig toegang tot zijn netwerk verlenen door het creëren van een gastaccount.
  Sluit dit venster
 • Wat doet Stichting UvO tijdens een digitale controle?
  Antwoord:
  • UvO controleert elektronische leeromgevingen op het gebruik auteursrechtelijk beschermde overnames;
  • UvO gebruikt de op grond van deze toegang verkregen informatie uitsluitend voor controledoeleinden in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst;
  • UvO zal alleen bestanden openen waarin vermoedelijk lesmateriaal wordt aangeboden aan studenten;
  • Daarom moeten alle  cursussen ontsloten zijn voor UvO;
  • UvO garandeert dat privacygevoelige informatie (bv studentgegevens en uitslagen) gerespecteerd zal worden; Op geen enkele wijze zal deze informatie gebruikt worden;
  • UvO zal op geen enkele wijze informatie opslaan, ge- of hergebruiken anders dan de aangetroffen overnames die buiten het bereik van de afkoopsom vallen.
    
  Sluit dit venster

Toestemmingsaanvragen

Toestemming vragen en krijgen
 • Ik wil mijn toestemmingsaanvraag wijzigen.
  Antwoord:

  Dat kan, binnen 7 dagen. Ga in de portal naar ‘Aanvraag wijzigen/inzien’. Klik op de aanvraag die u wilt wijzigen. Doorloop de stappen om uw aanpassingen door te voeren.

  Sluit dit venster
 • Ik wil mijn toestemmingsaanvraag annuleren.
  Antwoord:

  Dat kan. U kunt uw toestemmingsaanvraag binnen een week (7 dagen) kosteloos annuleren. Via de UvO webportal kunt u via ‘Aanvraag wijzigen/inzien’ de toestemmingsaanvraag selecteren en naar wens wijzigen of verwijderen.

  Wilt u na deze periode de toestemmingsaanvraag wijzigen of annuleren, dan zijn hier administratiekosten aan verbonden van €25. U ontvangt hiervoor een aparte factuur.

  Let op: Het is niet meer mogelijk om de aanvraag te annuleren ná de publicatiedatum van de overname. De gevraagde toestemming wordt in dit geval wel in rekening gebracht.
  Sluit dit venster
 • Er gaat iets niet goed met mijn toestemmingsaanvraag.
  Antwoord:

  Heeft u geen ontvangstbevestiging gekregen van uw toestemmingsaanvraag? Of lukt het niet om de aanvraag te voltooien in de portal? Dan gaat er iets niet goed.

  Neem contact op via de berichtenknop op de webportal. U kunt ons ook bellen of mailen.

  Sluit dit venster
 • Hoe bereken ik het aantal studenten (oplage)?
  Antwoord:

  Onder 'oplage' verstaan wij het aantal studenten dat toegang heeft tot een publicatie. Vroeger had een syllabus/reader een bepaalde 'oplage', tegenwoordig gaat dit veelal digitaal. Het is daarbij niet van belang of de studenten de publicatie daadwerkelijk inkijken: dat is bij papieren readers niet anders.

  Sluit dit venster
 • Hoe bepaal ik de 'publicatiedatum'?
  Antwoord:
  De publicatiedatum is de eerste datum van verveelvoudiging of openbaarmaking aan uw studenten. Concreet betekent dat:

  -        het eerste moment waarop de reader gedrukt wordt of te koop wordt aangeboden.

  -        het eerste moment waarop de publicaties te downloaden zijn.

  Let op: U moet altijd vóóraf toestemming aanvragen. Daarom dient de publicatiedatum van de overname in de toekomst te liggen.

  Sluit dit venster
 • Ik heb een mondelinge toestemming van de uitgever, is dat voldoende?
  Antwoord:

  Nee, helaas niet. Een mondelinge overeenkomst is niet na te gaan voor UvO. Heeft de uitgever toestemming gegeven voor gebruik van een langere publicatie in uw onderwijs, vraag dan om een bevestiging. Een (kopie van een) korte email is voldoende. Geef wel duidelijk aan of het hergebruik kosteloos of tegen een vergoeding plaatsvindt.

  Sluit dit venster
 • Ik geef een terugkerende cursus waarbij het materiaal hetzelfde blijft. Blijft de toestemming geldig?
  Antwoord:

  Nee, u moet ieder collegejaar opnieuw toestemming aanvragen voor het hergebruik van een lange overname. De toestemming is namelijk verleend voor een specifieke oplage en voor dat specifieke jaar. Wilt u meer syllabi laten bijdrukken voor hetzelfde collegejaar? Ook dan moet u opnieuw toestemming aanvragen, want de oplage is immers gewijzigd. Dit is ook het geval indien er nieuwe studenten toegang hebben tot de overname op de digitale leeromgeving.

  Er is één uitzondering: gaat het om precies dezelfde groep studenten? Dan mag een pdf waarover een vergoeding is betaald ook via een andere digitale leeromgeving verstrekt worden.

  Voorbeeld 1: Een student heeft een (open boek) tentamen waarvoor hij/zij een digitale versie van een artikel of boek nodig heeft. Dit werk is echter niet in de oorspronkelijke leeromgeving op te vragen tijdens het tentamen. In dat geval mag het werk (pdf, e-book) ter inzage in een andere leeromgeving geplaatst worden tijdens de toets.

  Voorbeeld 2: U herhaalt een college van vorig jaar en gebruikt daarbij dezelfde stof. In dit geval wordt het werk openbaar gemaakt aan nieuwe studenten (nieuwe ‘gebruikers’). U zult opnieuw toestemming moeten aanvragen en/of een vergoeding moeten betalen.

  Sluit dit venster

Facturatie

Vragen over uw factuur
 • Ik wil graag meer informatie over mijn factuur.
  Antwoord:

  Stuur een e-mail naar uvo@cedar.nl. Vermeld hierbij:

  - het factuurnummer (in de onderwerpregel);

  - uw relatienummer (in het bericht);

  - de grond(en) waarop u reageert.

  Let op: Wij nemen alleen reacties in behandelingen die binnen de betalingstermijn zijn ontvangen (30 dagen na factuurdatum).
  Sluit dit venster
 • Het verkeerde adres staat op mijn factuur.
  Antwoord:

  U kunt uw factuuradres zelf aanpassen in de UvO webportal onder ‘Relatiegegevens’. Voor de volledigheid kunt u uw contactpersoon bij UvO ook op de hoogte stellen van de wijziging.

  Sluit dit venster
 • Hoe komt de factuur voor een (digitale) reader of overname tot stand?
  Antwoord:

  De factuur voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk in uw reader of op uw intranetomgeving kan op de volgende manieren tot stand komen.

  1. U doet een toestemmingsaanvraag voor het overnemen van een bepaald artikel. Op basis van deze toestemming wordt de factuur bepaald. Zodra wij het bewijsexemplaar hebben ontvangen of 15 dagen na ontvangst van de toestemmingsaanvraag versturen wij de factuur.
  2. Bij ontvangst van het bewijsexemplaar wordt deze altijd gecontroleerd op eventuele lange overnames waar vooraf geen toestemming voor aangevraagd is. Indien Stichting UvO constateert dat er overnames in de reader staan waarvoor vooraf geen toestemming is aangevraagd, zullen wij de oorspronkelijke factuur crediteren. U ontvangt van ons dan een nieuwe factuur met hierop de toestemmingsaanvraag en eventuele inbreuk(en).
  3. U heeft het bewijsexemplaar naar Stichting UvO opgestuurd. Na ontvangst van het bewijsexemplaar is er door ons geconstateerd dat er inbreuken in de reader zijn aangetroffen. Dit houdt in dat er niet-korte overnames in de reader staan waar vooraf geen toestemming voor is aangevraagd. U ontvangt een factuur met hierop de inbreuken vermeld tegen het inbreuktarief.

  De betalingstermijn voor de factuur bedraagt 30 dagen. Binnen die 30 dagen kunt u uw eventuele bezwaar op de factuur schriftelijk aan ons kenbaar maken via uvo@cedar.nl onder vermelding van uw relatienummer, factuurnummer en de grond waarop u bezwaar maakt.

  Sluit dit venster
 • Ik heb een factuur ontvangen van UvO, maar ik weet niet wie er binnen mijn organisatie toestemming heeft aangevraagd.
  Antwoord:

  Als de naam van de aanvrager bij ons bekend is, noteren wij deze op de factuur. U vindt onder ‘Kenmerk aanvraag’ de volledige gegevens die zijn opgegeven door de aanvrager (zoals referentienummer of kostenplaats). Zo komt u er snel achter waar de factuur intern thuishoort.

  Staat deze informatie niet op de factuur, dan is dit niet bij ons bekend.

  Sluit dit venster
 • Ik heb reeds een factuur ontvangen voor een reader, maar ontvang hiervoor een creditfactuur en nieuwe factuur. Waarom ontvang ik deze facturen?
  Antwoord:
  U doet een toestemmingsaanvraag voor het overnemen van een bepaald artikel. Op basis van deze toestemming wordt de factuur bepaald. Zodra wij het bewijsexemplaar hebben ontvangen of 15 dagen na het verstrijken van de wijzigingstermijn wordt de factuur verstuurd. Bij ontvangst van het bewijsexemplaar wordt deze altijd gecontroleerd op eventuele lange overnames waar vooraf geen toestemming voor aangevraagd is.
   
  Indien Stichting UvO constateert dat er overnames in de reader staan waarvoor vooraf geen toestemming is aangevraagd, zullen wij de oorspronkelijke factuur crediteren. U ontvangt van ons dan een nieuwe factuur met hierop de toestemmingsaanvraag en eventuele inbreuk(en).
  Sluit dit venster
 • De factuur vermeldt meer pagina’s dan ik heb overgenomen.
  Antwoord:

  Niet alleen pagina’s met tekst, maar ook titelpagina’s, inhoudsopgaves, bronvermeldingen en eventuele doorgestreepte pagina’s tellen mee als overgenomen pagina’s. U krijgt dus niet alleen een factuur over de hoofdtekst, maar over alle overgenomen tekst. Daarom kan het aantal pagina’s afwijken.

  Mocht u alsnog van mening zijn dat het niet klopt, neem dan vooral contact met ons op. Wij helpen u graag verder.  
  Sluit dit venster
 • Op de factuur staat een overname die in mijn ogen een korte overname betreft. Waarom wordt deze overname nu toch berekend?
  Antwoord:
  Alle readers worden tweemaal gecontroleerd, waarbij specifiek gelet wordt of het een korte of niet-korte overname betreft. Hierbij wordt de woordengrens gehanteerd van 8.000 woorden voor een tijdschrift en 10.000 woorden voor een boek.

  Hierbij tellen tevens voetnoten en bronvermelding mee om de woordengrens te bepalen. Ook titelpagina’s, inhoudsopgave en pagina’s die niet bij het hoofdstuk horen en bijvoorbeeld zijn doorgehaald, tellen mee voor het aantal woorden. Illustraties, grafieken e.d. tellen tot slot mee voor 200 woorden per afbeelding.

  Indien vastgesteld is dat een overname een niet-korte overname is, waar vooraf geen toestemming voor is aangevraagd, wordt deze overname gezien als inbreuk. Hiervoor geldt een hoger tarief. Indien bronvermelding ontbreekt, wordt bovendien een verhoogd vrijwaringstarief toegepast en een aanvullende boete in rekening gebracht.

  Naar aanleiding van een bezwaar wordt de overname wederom bekeken en nageteld om zeker te zijn dat het een niet-korte overname betreft. Mocht dit na controle het geval zijn, dan blijft zowel de inbreuk als de factuur gehandhaafd.
  Sluit dit venster
 • Wat is het ‘Vrijwaringsfonds’?
  Antwoord:

  Soms is het niet meer mogelijk om te achterhalen wie de auteur, uitgever, de bron en/of rechthebbende is van een publicatie. Het is dan onmogelijk om vooraf toestemming aan te vragen, en daardoor gebruikt u onrechtmatig auteursrechtelijk beschermd materiaal.

  In dat geval kunt u met UvO een betalingsregeling treffen om vrijwaring te krijgen: u bent dan niet meer aansprakelijk voor deze onrechtmatige overname. UvO neemt dan de inspanningsverplichting op zich om alsnog de rechthebbenden te achterhalen.

  Let op: Het Vrijwaringsfonds is duurder. Klik hier voor de huidige paginatarieven.
  Sluit dit venster
 • Ik heb toestemming aangevraagd voor 100 readers, maar we hebben er maar 50 gedrukt.
  Antwoord:

  Een toestemming van een rechthebbende wordt verleend voor een bepaalde oplage. Als u besluit hier deels of geen gebruik van te maken, blijft de toestemming voor die bepaalde oplage echter wel van kracht.

  Sluit dit venster
 • Ik wil bezwaar maken tegen een factuur, maar de betalingstermijn is verstreken.
  Antwoord:

  Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een ontvangen factuur. Maar na 30 dagen zult u de factuur eerst moeten betalen, anders worden er extra administratiekosten in rekening gebracht.

  Stuur (per post of mail) vervolgens een goed gemotiveerd bezwaar tegen de factuur. Vermeld altijd uw relatienummer en het betreffende factuurnummer. Wordt uw bezwaar gegrond bevonden, dan kan er een eventuele restitutie plaatsvinden en zal het bedrag worden teruggestort.

  Indien UvO uw bezwaar pas ontvangt nadat de incasso van de factuur uit handen is gegeven, dan worden deze administratiekosten altijd in rekening gebracht. Ook als het bezwaar gegrond wordt bevonden, blijven de incassokosten (en de wettelijke rente vanaf de vervaldatum) voor uw rekening.
  Sluit dit venster

Over auteursrecht

Copyright en uw onderwijs
 • Kan ik Google Books gratis gebruiken?
  Antwoord:

  Gedigitaliseerde boeken op Google Books hebben de schijn dat deze rechtenvrij zijn en dus tot het ‘publieke domein’ behoren. Dit is helaas niet altijd het geval. Een boek kan namelijk ook onrechtmatig op Google Books staan.

  Sluit dit venster
 • Wat is de grens tussen ‘citeren’ en ‘overnemen’?
  Antwoord:
  Een (kort) citaat gebruiken mag zonder toestemming - een lang stuk overnemen niet. Vermeld wel altijd de bron.

  Een citaat is een verheldering van een betoog. Vuistregel daarbij is: als het citaat weggehaald wordt dan blijft het verhaal/betoog overeind.

  Een niet-literaire verhandeling (zoals een boekbespreking) kan vaak uitgebreide stukken van het besproken werk bevatten. De vraag is we dan slechts te maken hebben met een ‘citaat’ of met een echte ‘overname’. De grens die UvO hanteert voor ‘overnames’ zijn echter ruim gesteld, waardoor er amper twijfel mogelijk is. Een bespreking mag daardoor bevatten:

  -        Maximaal 10.000 woorden uit een boek, op voorwaarde dat dit niet meer dan een derde van het oorspronkelijke aantal pagina’s is.

  -        Maximaal 8.000 woorden uit een tijdschrift.

  -        Maximaal 100 regels poëzie of 2500 woorden proza, mits dit niet meer dan een tiende deel van het gehele oorspronkelijke werk is.

  Iedere geciteerde bron wordt onafhankelijk van elkaar behandeld. Overschrijdt één geciteerde bron de daarbij behorende grens, dan is dit een ‘niet-korte’ overname, en valt dit dus niet binnen de Readerregeling. U dient dan vooraf toestemming aan te vragen aan de rechthebbende (uitgever en/of maker).

  Voor meer informatie zie deze pagina op de website auteursrecht.nl.

  Sluit dit venster
 • Wie heeft het auteursrecht bij meerdere (co-)auteurs?
  Antwoord:

  Dat ligt eraan wat voor afspraken er zijn gemaakt met de uitgever. Dat een publicatie door iemand is geschreven, hoeft niet te zeggen dat hij/zij (nog) in het bezit is van de auteursrechten. Meestal liggen de auteursrechten van een uitgegeven publicatie in ieder geval voor een deel bij de uitgever, en soms zelfs helemaal.

  Is het werk niet uitgegeven en zijn de auteursrechten niet overgedragen, dan is bij een publicatie met meerdere auteurs sprake van een “gezamenlijk” auteursrecht.

  Sluit dit venster
 • Kan ik mijn eigen werk kosteloos gebruiken in mijn onderwijs?
  Antwoord:

  Niet altijd. Het is niet vreemd dat u een werk dat u zelf heeft geschreven beschouwt als een eigen werk. Juridisch gezien betekent ‘eigen werk’ echter iets anders: dat u (en alleen u) alle auteursrechten bezit. Bij uitgegeven publicaties is dit zelden het geval. Zodra een werk is uitgegeven, bezit de uitgever een deel (of zelfs alle!) auteursrechten.

  Er zijn uitzonderingen. Zoals wanneer u met de uitgever expliciet hebt afgesproken dat uw publicatie kosteloos in (digitale) readers/syllabi gebruikt mag worden. Of dat u (een deel van) de auteursrechten blijft bezitten. Zulk soort afspraken moeten echter wel kenbaar gemaakt worden aan UvO: een afspraak met de uitgever op papier volstaat.

  Is uw werk uitgegeven en heeft u uw rechten daarbij overgedragen aan de uitgever, zonder aanvullende afspraken, dan dient u dus toestemming aan te vragen via de UvO portal of direct bij de uitgever.

  Sluit dit venster
 • Ik heb een gratis artikel van internet gehaald. Waarom moet ik dan toch nog een vergoeding betalen?
  Antwoord:

  Internetpagina’s zijn vaak gratis te raadplegen, maar daarmee niet automatisch vrij van auteursrechten. Let erop of er expliciet wordt vermeld of het vrij gepubliceerd mag worden, bijvoorbeeld met een Creative Commons-licentie. Staat dat er niet bij, dan mag u dit materiaal doorgaans niet zonder toestemming en zonder te betalen gebruiken in uw onderwijs.

  Sluit dit venster
 • Is Shakespeare rechtenvrij?
  Antwoord:

  Dat ligt eraan. In principe eindigt het auteursrecht op een werk 70 jaar na de dood van de maker. Dus wat dat betreft zit u met William Shakespeare (overleden in 1616) wel goed.

  Maar dat geldt niet voor een bewerking, zoals een verfilming of een vertaling. Die heeft namelijk ook eigen rechten. Een recente vertaling van Shakespeare is daarom vaak niet rechtenvrij. De bewerking is een verveelvoudiging van het oorspronkelijke werk, maar ook van een eigen werk.

  Zie ook de pagina van auteursrecht.nl over dit onderwerp.

  Sluit dit venster

Divers

Overige vragen
 • Wie bepaalt de grens tussen literair en wetenschappelijk werk?
  Antwoord:

  In sommige gevallen is de grens tussen literair en wetenschappelijk werk niet duidelijk. Dit is met name het geval bij filosofische werken en (literaire) non-fictie. UvO probeert hierbij de intentie van de maker aan te houden. Is het bedoeld als een wetenschappelijk betoog? Of is het bedoeld als een literair werk? Wij beoordelen zelf niet het literaire gehalte van een werk.

  Sluit dit venster
 • Wat is de woordgrens voor een theaterstuk?
  Antwoord:

  Daar zijn geen afspraken over gemaakt. De Readerregeling noemt enkele veelvoorkomende categorieën (boeken, tijdschriften, poëzie, proza), bladmuziek en afbeeldingen). Is het werk niet onder te brengen in één van deze categorieën – zoals met een theaterstuk – dan zullen we dit per stuk bekijken. Er is hier geen aparte richtlijn voor, maar de meest werkbare oplossing is dat deze ondergebracht zal worden in de categorieën literatuur (woordgrens 2500 woorden) of poëzie (100 regels).

  Sluit dit venster
 • Moet ik altijd een bron vermelden?
  Antwoord:

  Ja. Als u het werk van een ander gebruikt, kopieert of overneemt, moet u de bron vermelden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is. Anders is er sprake van plagiaat. De Auteurswet (artikel 16) schrijft voor dat op zijn minst de naam van de maker duidelijk vermeld moet worden. UvO verlangt echter een volledige bronvermelding bij elke overname. Is niet te achterhalen wat de bron is, geef dan aan waar u de overname vandaan heeft.

  Let op: Stichting UvO stelt echter extra vereisten aan de bronvermelding.

  Sluit dit venster
 • Wat staat in een volledige bronvermelding?
  Antwoord:

  Een volledige bronvermelding bevat:

  - Naam maker/auteur

  - Titel publicatie

  - Naam uitgever

  - Jaar uitgave

  - ISBN/ISSN-nummer (eventueel)

  - Jaargang en nummer aflevering (bij tijdschriften en dagbladen).

  Deze gegevens worden eveneens gevraagd wanneer u een ‘niet-korte’ (oftewel: langere) overname aanvraagt via de UvO portal.

  Sluit dit venster
 • Zijn boeken die uit de handel zijn gratis te gebruiken?
  Antwoord:

  Meestal niet. Een boek dat niet meer wordt verkocht én ook niet wordt herdrukt, wordt beschouwd als ‘uit de handel’. Maar dat betekent niet dat het ‘gratis’ is, want zeer waarschijnlijk is het werk niet vrij van auteursrechten.

  UvO hanteert wel een ander, lager tarief voor boeken die niet langer in de handel zijn. Klik hier voor de actuele paginatarieven.

  Het is daarom nuttig om uit te zoeken of een boek nog in de handel is of niet, als u deze wilt gebruiken in uw onderwijs.

  Let op: U moet vooraf toestemming aanvragen én bewijs aanleveren dat het boek daadwerkelijk uit de handel is. Anders zal het (hogere) (inbreuk)tarief worden gehanteerd.
  Sluit dit venster
 • Hoe weet ik of een boek uit de handel is?
  Antwoord:

  U kunt hiervoor contact opnemen met de uitgever. De uitgever kan u precies vertellen of het boek in een nieuwere druk is verschenen, of dat het geheel niet meer ge- of herdrukt wordt. Misschien heeft de uitgever nog wel een restpartij van de betreffende titel die u kunt overnemen.

  Hoe dan ook: wanneer het boek inderdaad helemaal uit de handel is, kunt u via PRO tegen een gereduceerd paginatarief het boek kopiëren. Het paginatarief is € 0,045 voor zowel Nederlandse als buitenlandse boeken.

  Sluit dit venster
 • Bij het bepalen van de woordgrens, worden samengestelde woorden (bijv. in het Engels) dan als één woord geteld?
  Antwoord:

  Samengestelde (hyphenated) woorden worden als een woord geteld.

  Sluit dit venster

Begrippenlijst

 • Klik op een letter om een overzicht van begrippen te zien