Nieuws

 • Uitkering Afkoopsommen VSNU en HBO
  09 oktober 2018

  Binnenkort keert Stichting UvO een vergoeding uit aan uitgevers. Deze vergoeding heeft betrekking op de afkoopsommen die bij universiteiten (easy access regeling) en HBO instellingen zijn geïncasseerd voor het hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Hieronder vindt u meer informatie.

  Afkoopsommen universiteiten

  Stichting UvO heeft samen met de Mediafederatie en de internationale uitgevers (IPRO) een overeenkomst gesloten met de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Door deze overeenkomst, de zogenoemde Easy Access regeling, kunnen universiteiten tot 50 pagina’s van een werk overnemen met een maximum van 25% van het werk. Dit geldt voor papieren en digitale overnames. Hierdoor beperken we de administratieve lasten voor de betrokken partijen tot een minimum. Wel graag uw aandacht voor het volgende. Wij hebben uitgevers  in het voorjaar van 2018 de uitkering aangeboden over 2017. Wij zijn nu in staat om ook de gelden over 2018 aan te bieden. Hierdoor ontvangt u alleen dit jaar dus tweemaal deze vergoeding.

  Afkoopsommen hogescholen

  Met de Vereniging van Hogescholen is er een regeling getroffen waarbij instellingen tot 10.000 woorden uit een boek en 8.000 woorden uit een tijdschrift kunnen overnemen. Ook hiervoor geldt dat dit zowel papier als digitaal gebruik betreft. Deze overeenkomst loopt af per jaareinde. Partijen zijn met elkaar in overleg om de regeling te verruimen waardoor instellingen meer content kunnen hergebruiken, tegen een hogere vergoeding per student..

  Aandeelverdeling - vaststellen aandelen per uitgever

  Door de afkoopregelingen worden de administratieve lasten beperkt. Dit betekent echter wel dat er geen titelspecifieke gegevens beschikbaar zijn om de verdeling op te baseren. De instellingen kopen immers dit gebruik af zonder dat het feitelijk gebruik wordt geregistreerd. Om toch de verdeling van de afkoopsommen te bepalen, wordt er elke drie jaar een onderzoek gedaan door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Aan de hand van een steekproef stellen zij het aandeel per uitgever vast voor het gebruik van overnames die onder de afkoopregelingen vallen. Voor de verdeling van de middellange overnames (regeling met universiteiten) is het aandeel per uitgever vastgesteld door een gemiddeld aandeel te berekenen van de toestemmingsaanvragen over de afgelopen drie jaar, aangevuld met titelspecifieke informatie die beschikbaar is uit een onderzoek bij een universiteit.

  De informatie die aan de uitgevers is verstuurd, kunt u hier inzien

  Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan vooral contact op. Wij zijn u graag van dienst.

   

  Sluit dit venster
 • Aangepast repartitiereglement readerregelingen
  01 mei 2018

  Het repartitiereglement is aangepast voor de sectie PRN/IPRO. U kunt de meest recente versie vinden hier vinden op de website van Stichting UvO. Heeft u nog vragen over de wijzigingen, neemt u dan vooral contact op. Wij zijn u graag van dienst.

  Sluit dit venster
 • Uitkering titelspecifieke Readergelden
  27 juni 2018

  Stichting UvO keert binnenkort de titelspecifieke readergelden uit. Uitgevers die voor deze uitkering in aanmerking komen, hebben hier reeds een afzonderlijk bericht over ontvangen.

  Readergelden titelspecifiek
  Onderwijsinstellingen maken gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in onderwijsmateriaal zoals readers. Via onze webportal kunnen onderwijsinstellingen toestemming aanvragen voor het gebruik van dit materiaal. Het gebruik wordt apart gefactureerd en uitgekeerd (de zogenoemde titelspecifieke repartitie), mits Stichting UvO hiertoe door de uitgever is gemandateerd.

  Met de meeste onderwijsinstellingen is een afkoopovereenkomst afgesloten. De gelden die hieruit voortkomen, keren wij later dit jaar uit.

  Afkoopregeling
  Stichting UvO incasseert namens uitgevers de billijke vergoedingen voor het overnemen van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Om de administratieve lasten voor de betrokken partijen tot een minimum te beperken, is er een regeling getroffen met de Vereniging voor samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen. Door deze regeling is het overnemen van korte gedeelten uit auteursrechtelijk beschermd materiaal afgekocht door middel van een jaarlijkse afkoopsom.

  Facturen en specificaties
  Via onze portal zijn de facturen en -specificaties in te zien. U kunt inloggen op onze portal via de homepagina van onze website.

  Sluit dit venster
 • Uitkering Easy Access-regeling
  03 april 2018

  Binnenkort keert Stichting UvO de vergoedingen uit die zijn geïncasseerd in de Easy Access-regeling. Hieronder vindt u meer informatie.

  Easy Access-regeling - VSNU
  In het afgelopen jaar is er een nieuwe overeenkomst gesloten tussen de uitgevers en de VSNU. Deze regeling houdt een verruiming van de huidige afkoopregeling in, waarbij de universiteiten ook een deel van de niet-korte overnames afkopen, de zogenoemde middellange overnames.

  Door de regeling te verruimen kunnen de instellingen eenvoudig en met nog minder administratieve lasten gebruik maken van de digitale content en zijn uitgevers verzekerd van een redelijke vergoeding voor dit hergebruik. Dit betekent meer gebruiksgemak voor de instellingen en een aanzienlijke stijging van de vergoedingen voor uitgevers. Daarnaast willen wij de normering voor het overnemen van een niet-kort gedeelte verder versoepelen. Meer informatie over de overeenkomst met de VSNU vindt u hier.

  Aandeelverdeling - vaststellen aandelen per uitgever
  Universiteiten hoeven door de Easy Access-regeling korte en middellange overnames niet te melden. Daardoor is er geen titelspecifieke informatie beschikbaar. Om toch de verdeling van de afkoopsom te bepalen, wordt er elke drie jaar een onderzoek gedaan door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Aan de hand van een steekproef stellen zij het aandeel per uitgever vast voor het gebruik van de korte overnames Voor de verdeling van de middellange overnames is het aandeel per uitgever vastgesteld door een gemiddeld aandeel te berekenen van de toestemmingsaanvragen over de afgelopen drie jaar, aangevuld met titelspecifieke informatie die beschikbaar is uit een onderzoek bij een universiteit.

  Steeds meer onderwijsinstellingen publiceren het onderwijsmateriaal op intranet. Doordat ook aan studenten wordt gevraagd wat zij aan digitale content aangeboden krijgen, is er tevens zicht op het digitale hergebruik van materiaal. Daarom is er gekozen voor een aparte verdeling voor het gebruik in digitaal en papieren gebruik.

  Titelspecifieke gelden - niet-korte gedeeltes
  Voor het gebruik van niet-korte gedeeltes, die niet onder de nieuwe Easy Access-regeling vallen, moeten de onderwijsinstellingen nog steeds vooraf toestemming aanvragen. Deze overnames worden apart gefactureerd en worden later dit jaar titelspecifiek uitgekeerd. Dit geldt ook voor eventuele inbreuken die PRO constateert.

  Leest u hier de volledige mail die aan onze relaties is verstuurd.

  Sluit dit venster
 • Easy access regeling voor universiteiten
  27 oktober 2017

  Easy Access-regeling universiteiten voor 2017 t/m 2020

  Vertegenwoordigers van uitgevers en universiteiten hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe collectieve regeling voor het hergebruik van content ter toelichting bij het onderwijs, de Easy Access-regeling. Met deze Easy Access-regeling is wederom een belangrijke stap gezet om onderwijsinstellingen maximaal te faciliteren met een minimum aan administratieve lasten. De regeling is afgesloten voor de jaren 2017 t/m 2020.

  Door deze collectieve overeenkomst kunnen gebruikers nu nog eenvoudiger content hergebruiken ter toelichting van het onderwijs, waarbij de rechthebbenden een redelijke vergoeding ontvangen voor dit gebruik.

  De afspraken gelden voor alle universiteiten aangesloten bij de VSNU, inclusief de medische faculteiten en alle nu daaronder ressorterende onderzoekscholen en instituten.

  Uitbreiding huidige regeling – gebruik snel geregeld
  Met de Easy Access-regeling wordt meer het hergebruik geregeld middels een afkoopsom. Onderwijsinstellingen mogen vanaf heden gebruik maken van maximaal 50 pagina’s en maximaal 25% van een werk. Al het gebruik dat hier binnen valt, hoeft niet meer apart te worden aangevraagd. Daarbij hoeven universiteiten geen bewijsexemplaren meer te uploaden wat een verlichting geeft in de administratie. Universiteiten geven gedurende de contractperiode eenmaal inzicht in al het feitelijke hergebruik.

  Toestemming voor het overige gebruik, kan eenvoudig via Stichting UvO geregeld worden.

  De overeenkomst en de toelichting kunt u hier terugvinden.

  Voor vragen over deze overeenkomst kunt u terecht bij Stichting UvO, tel 023-8700212.

  Sluit dit venster
 • Nieuwe overeenkomst Vereniging Hogescholen en Stichting UvO
  02 juli 2015

  Er is opnieuw overeenstemming bereikt over de readerregeling in het hoger beroepsonderwijs. De overeenkomst is met drie jaar verlengd (voor de jaren 2015, 2016 en 2017). Door deze collectieve overeenkomst kunnen gebruikers eenvoudig content hergebruiken ter toelichting van het onderwijs, waarbij de rechthebbenden een redelijke vergoeding ontvangen voor dit gebruik. De voorwaarden rondom dit hergebruik zijn met deze overeenkomst vastgelegd.

  Om de administratieve lasten tot een minimum te beperken, bestaat de billijke vergoeding wederom uit een afkoopsom per hogeschool. De afkoopregeling heeft uitsluitend betrekking op korte overnames. De afkoopregeling is niet bedoeld voor lange overnames waarvoor altijd vooraf toestemming van de rechthebbende is vereist. Het aanvragen van het gebruik (digitaal of papier) van lange overnames wordt namens de uitgevers ook gefaciliteerd door Stichting UvO.

   

  Sluit dit venster