Betalingsvoorwaarden en mutatieverzoeken

Debiteurenbeheer Stichting UvO

Betalingstermijn facturen
Stichting UvO hanteert een betalingstermijn van 30 kalenderdagen voor haar facturen. Hiermee sluit Stichting UvO tevens aan bij de maximale betalingstermijn die volgens de richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken geldt voor (deels) uit publieke middelen gefinancierde organisaties.

Voor de goede verwerking van betalingen verzoekt Stichting UvO de betalende debiteur steeds zijn relatienummer te vermelden alsmede de betreffende factuurnummers. 

Betalingen voor verschillende debiteuren/relatienummers
Betalingen voor verschillende debiteuren/relatienummers dienen gescheiden te worden gedaan. Dit mede met het oog op transparantie van de financiële historie.

Geen vereffening tussen verschillende debiteuren/relatienummers
Stichting UvO vereffent geen (debet-/credit)facturen tussen verschillende debiteuren/relatienummers. Dit mede met het oog op transparantie van de financiële historie. 

Herinneringen, aanmaningen en uithanden geven van incasso
-           30 dagen na factuurdatum herinnert Stichting UvO bij uitblijven van tijdige betaling (direct na verloop van de vervaltermijn van de factuur);
-           14 dagen na de herinnering stuurt Stichting UvO bij uitblijven van betaling een aanmaning om alsnog per ommegaande de factuur te voldoen;
-           7 dagen na de aanmaning informeert Stichting UvO de debiteur bij uitblijven van betaling dat de factuur aan het incassobureau wordt overgedragen, waarna verdere afhandeling (inclusief betaling) via het incassobureau zal dienen te verlopen.

De incassopartner(s) van Stichting UvO voeren het keurmerk van de Nederlandse Vereniging voor Incasso-ondernemingen (NVIO).

Reacties/mutatieverzoeken op facturen
Aansluitend bij de standaardtermijnen van VOI©E hanteert Stichting UvO een uiterlijke termijn van 3 maanden na factuurdatum voor reacties/mutatieverzoeken op facturen. Reacties/mutatieverzoeken die later dan drie maanden na factuurdatum worden ontvangen worden in de regel niet meer in behandeling genomen. 

Reacties/mutatieverzoeken ontvangen binnen vervaltermijn
Gemotiveerde reacties/mutatieverzoeken op facturen, bijvoorbeeld omdat de debiteur de feitelijke grondslag van de factuur betwist, die binnen de vervaltermijn van de factuur (binnen 30 dagen na factuurdatum) te zijn ontvangen leiden tot opschorting van het debiteurenbeheer hangende de behandeling van de reactie/het mutatieverzoek.

Reacties/mutatieverzoeken ontvangen na vervaltermijn
Reacties/mutatieverzoeken die na de vervaltermijn van de factuur zijn ontvangen worden wel behandeld maar hebben geen opschortende werking t.a.v. het debiteurenbeheer. Betreffende facturen zullen per ommegaande moeten worden betaald. Bij gehele of gedeeltelijk gegrond bevinden van de reactie/het mutatieverzoek zal het corresponderende bedrag worden gerestitueerd. 

Voorwaarde voor het alsnog behandelen van een te laat ontvangen reactie/mutatieverzoek is dat u de administratiekosten van EUR 25,- draagt verbonden aan het behandelen van de reactie/het mutatieverzoek en het eventueel laten ophalen van het bewijsexemplaar uit ons externe archief. Indien uw reactie/mutatieverzoek na behandeling geheel gegrond wordt bevonden, zullen wij deze kosten echter niet in rekening brengen.

Reacties/mutatieverzoeken ontvangen na uithanden geven incasso
Zodra een factuur is overgedragen aan het incassobureau zal de factuur vermeerderd met rente en bijkomende kosten betaald moeten worden direct aan het incassobureau. Bij gegrond bevinden van de reactie/het mutatieverzoek wordt het op de hoofdsom betaalde bedrag verrekend dan wel gerestitueerd. Aan de behandeling van de reactie/het mutatieverzoek zullen in dit geval altijd administratiekosten verbonden zijn van EUR 25,- voor het behandelen van de reactie/het mutatieverzoek en het eventueel laten ophalen van het bewijsexemplaar uit ons externe archief, ongeacht of de reactie/het mutatieverzoek geheel gegrond of ongegrond wordt bevonden.