Nieuws

 • Naheffing readergelden n.a.v. inzage hogescholen 2018

  De naheffing van de readergelden 2018 die uitgevers over hun uitgegeven werken ontvangen van Stichting UvO is deze week uitbetaald.

  Controle gebruik
  Namens de uitgevers probeert Stichting UvO inzicht te krijgen in het daadwerkelijk (digitale) gebruik van niet-korte overnames in het hoger onderwijs. Dit gebeurt door controle op de digitale leeromgevingen van de onderwijsinstellingen en van de gebruikte hardkopie readers die worden ingestuurd. Stichting UvO probeert een zo volledig mogelijk inzicht te verkrijgen in het papieren en digitale hergebruik van uitgegeven werken

  Reden extra uitkering
  Indien Stichting UvO bij (digitale) controles gebruik van niet-korte overnames constateert, waarvoor geen toestemming is gevraagd en geen vergoeding is afgedragen, wordt dit gebruik aanvullend gefactureerd.
   
  Stichting UvO heeft ervoor gekozen deze extra incasso niet toe te voegen aan de reguliere uitkering van de afkoopsommen, maar dit op basis van de geconstateerde overnames titelspecifiek aan de uitgever uit te keren. Deze uitgevers ontvangen een factuur met een specificaie met daarop de titels waaruit de onderwijsinstelling zonder toestemming niet-korte overnames heeft gebruikt.

  De factuur en bijbehorende specificatie kan worden geraardpleegd via onze portal.

   

   

   

  Sluit dit venster
 • Wijziging statuten

  Per 1 januari 2017 is de EU Richtlijn over collectief beheer (Richtlijn) via de wet Toezicht in Nederland geïmplementeerd (Implementatiewet). De nieuwe Richtlijn schrijft voor dat collectief beheersorganisaties (cbo’s) verplicht zijn te voorzien in een vorm van intern toezicht.

  Dat betekent dat bij het inrichten van de toezichtfunctie er een duidelijke scheiding moet zijn tussen de personen die de toezichtfunctie uitoefenen en de personen die de uitvoering doen. Een (uitvoerend) bestuur model, zoals Stichting UvO al jaren kent, voldoet niet aan deze nieuwe richtlijn.

  Stichting UvO ondersteunt van harte elk initiatief dat leidt tot meer transparantie of nog beter intern toezicht. In dat kader heeft het bestuur besloten dat het Bestuur plus Directie model het meeste aansluit bij de huidige situatie en het huidige takenpakket van de bestuursleden. Omdat de toezichtfunctie binnen dit model bij het bestuur komt te liggen, blijft het bestuur van Stichting UvO daarom bevoegd om over de meest fundamentele cbo-aangelegenheden te beslissen, zoals in de huidige situatie ook al het geval is. De uitvoerende rol wordt ingevuld door een titulair directeur (Barry Pijnacker).

  De statuten zijn aangepast conform deze nieuwe bestuursstructuur en kunt u vinden op onze website. U kunt uiteraard altijd een kopie van de nieuwe statuten opvragen, neemt u hiervoor contact met ons op.

  Sluit dit venster
 • Auteursrecht in twee minuten

  Auteursrecht, waarom bestaat het eigenlijk en waar moet je rekening mee houden? Bekijk hier het filmpje van auteursrecht.nl!

  Sluit dit venster
 • Het gemak van collectief beheer

  Collectief beheer…..gemak voor makers én gebruikers. Het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal roept veel vragen op. Met collectief beheer wordt het gebruik van dit materiaal zo efficiënt mogelijk tegen zo laag mogelijk kosten geregeld. Zo is het voor gebruikers makkelijk geregeld en makers krijgen waar ze recht op hebben. Bekijk hier het filmpje!

  Sluit dit venster
 • IFFRO plaatst tweet over auteursrecht

  Auteursrecht….vaak onbegrepen en als ingewikkeld ervaren. Er zijn steeds meer nieuwe manieren om content te maken en te publiceren, maar ook om deze vervolgens te delen. Dit geeft nieuwe uitdagingen en roept allerlei vragen op. Collectief beheer helpt bij het realiseren van nieuwe strategieën en innen van vergoedingen voor rechthebbenden.  IFFRO hoopt met dit filmpje niet alleen begrip te kweken voor auteursrecht, maar ook het belang hiervan te laten inzien. Bekijkt u het filmpje hier!

  Sluit dit venster
 • PERSBERICHT - Geschillencommissie Auteurscontractenrecht van start op 1 oktober 2016

  PERSBERICHT 

  Den Haag, 30 september 2016

  Geschillencommissie Auteurscontractenrecht van start op 1 oktober 2016

  Auteurs, uitvoerend kunstenaars, uitgevers en producenten kunnen vanaf 1 oktober geschillen, waar zij onderling niet uitkomen, voorleggen aan de daartoe door de wetgever aangewezen Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.

  In de op 1 juli 2015 in werking getreden wet auteurscontractenrecht is voorzien in een onafhankelijke geschillencommissie voor een efficiënte en laagdrempelige procedure om problemen tussen makers en exploitanten op te lossen zonder dat er een rechter aan te pas hoeft te komen. Het gaat dan om problemen over de toepassing van de nieuwe wet en de uitleg van de overeenkomst die partijen gesloten hebben om het werk van de maker te exploiteren. Die meningsverschillen kunnen gaan over de billijkheid van het honorarium, gewenste beëindiging vanwege onvoldoende exploitatieresultaten of aanpassing van voor de maker onredelijk bezwarende bepalingen in de exploitatieovereenkomst.

  De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht is gericht op continuïteit van de relatie en probeert altijd in eerste instantie een schikking tot stand te brengen, bijvoorbeeld via bemiddeling door een deskundige. Mocht dat niet mogelijk zijn dan volgt een uitspraak, die onderdeel van de overeenkomst kan worden. Zowel de commissieleden als de deskundigen hebben ruime praktijkervaring met dit soort geschillen.

  Beide partijen kunnen een geschil indienen. Voor exploitanten geldt dat zij zich dienen te registreren. Voor makers is het onder omstandigheden mogelijk om via een gemachtigde anoniem te blijven. Aan de behandeling van het geschil zijn geen kosten verbonden voor partijen, behalve klachtengeld en registratiekosten voor exploitanten (in beide gevallen 150 euro). De Federatie Auteursrechtbelangen financiert de kosten van een procedure vanuit collectief voor rechthebbenden geïnde gelden. Het is ook niet nodig om een advocaat in te huren. Het klachtengeld wordt vergoed door de andere partij indien de indiener van het geschil in het gelijk wordt gesteld.

  De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht is tot stand gekomen in overleg met Platform Makers en Platform Creatieve Media Industrie en met steun van de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De nieuwe commissie wordt ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB).

  Meer informatie over de procedure en registratie bij deze commissie kunt u lezen op de website van de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.

  Sluit dit venster
 • Houd de boekendief

  In een artikel in het NRC reageert kinderboekenschrijfster Rian Visser op het illegaal verspreiden van (prenten)boeken door ouders, leerkrachten en bibliothecarissen. Rian Visser houdt een betoog om duidelijk te maken dat het niet meer dan normaal is dat schrijvers een vergoeding krijgen voor hun werk. Niet alleen door nieuwe communicatiemiddelen, maar ook door het sluiten van bibliotheken zien schrijvers steeds meer van hun leenrechtvergoedingen verdwijnen. Het volledige artikel vindt u hier.

  Sluit dit venster