Over ons

Stichting UvO is een auteursrechtenorganisatie van én voor uitgevers. Wij vertegenwoordigen vrijwel alle grote en kleinere uitgeverijen in binnen- en (via IPRO) buitenland. Uitgevers die nog geen mandaat hebben verleend en niet zelf licenties voor hergebruik willen regelen zijn van harte uitgenodigd zich aan te sluiten. De content van uitgevers wordt gebruikt en hergebruikt (gekopieerd, verveelvoudigd) in het (hoger) onderwijs. Wij maken dat hergebruik mogelijk en zorgen er tegelijkertijd voor dat uitgevers – en daarmee ook hun auteurs – een eerlijke vergoeding krijgen voor dit hergebruik van hun werk. Onderwijspublicaties zijn namelijk onmisbaar voor onze kenniseconomie. De core business van UvO, het ‘collectief beheer’ van auteursrechten, is administratief: factureren en verdelen. Dit alles doen we zonder winstoogmerk. Om het aandeel voor uitgevers zo hoog mogelijk te houden, gaan de inkomsten alleen naar de rechthebbenden en worden niet aangewend voor sociale, culturele of educatieve diensten.

Doelstelling en missie

Stichting UvO streeft naar een eerlijke vergoeding voor uitgevers en hun auteurs. Wij incasseren deze vergoedingen en verdelen dit aan uitgevers en andere rechthebbenden. Dit doen we met een minimum aan administratieve lasten en uitvoeringskosten.

Wat wij doen

- Onderzoeken hoeveel ‘hergebruik’ van auteursrechtelijk beschermde werken er daadwerkelijk is binnen het onderwijs
- Afkoopregelingen treffen en onderhandelen met onderwijsinstellingen (wo, hbo, mbo én overig) voor ‘hergebruik’
- Innen van vergoedingen bij onderwijsinstellingen voor ‘hergebruik’ (op een Digitale Leeromgeving of in een papieren reader)
- Bemiddelen in de toestemming voor langere publicaties
- Verdelen van vergoedingen onder alle uitgevers die daar recht op hebben. Indien een uitgever nog niet bij ons is aangesloten doen wij ons uiterste best de rechthebbenden te achterhalen, voor zover dit vanuit de privacywetgeving geoorloofd is.
- Administratie voeren van deze processen
- Voorlichting geven aan onderwijsinstellingen, uitgevers en anderen

 

Toezicht en verantwoording

UvO is aangesloten bij VOI©E, de brancheorganisatie voor collectieve beheersorganisaties. Daardoor hebben we ons verbonden aan de Gedragscode voor CBO's. Meer informatie over onze werkwijze en 'governance' vindt u op onze governance pagina.

 
Wettelijke basis
Voor het openbaar maken of verveelvoudigen van werk van anderen is vooraf toestemming nodig van de auteursrechthebbenden. De Auteurswet maakt echter een uitzondering voor het gebruik in onderwijspublicaties, zoals onder andere (digitale) readers. Dit wordt de 'onderwijsexceptie' genoemd en deze is te vinden in Artikel 16 van de Auteurswet.

De onderwijsexceptie houdt in dat voor het overnemen van een gedeelte uit een auteursrechtelijk beschermd werk geen toestemming nodig is, zolang het om niet meer dan een kort gedeelte gaat.

Er zijn twee voorwaarden aan het gebruik zonder toestemming: het gebruik wordt gemeld aan de auteursrechthebbenden, en er wordt daarvoor een billijke vergoeding betaald. Uitgeversorganisaties hebben met onderwijsinstellingen afgesproken hoeveel er precies zonder toestemming mag worden overgenomen, wat dat kost en hoe het gebruik moet worden aangemeld.

Dit is vastgelegd in de Readerregeling en de bijbehorende Standaardvoorwaarden en Uitvoeringsprotocol. Stichting UvO is daarbij aangewezen als het centrale meld- en betaaladres.

Als er méér dan een kort gedeelte wordt overgenomen in een (digitale) onderwijspublicatie moet de onderwijsinstelling vooraf over toestemming van de auteursrechthebbenden beschikken. Ook daarbij kan Stichting UvO van dienst zijn.